Pogl?dy na przysz?o??

Pogl?dy na przysz?o??

?wiatowa pandemia sprawia, ?e wielu z nas zastanawia si?, co b?dzie dalej - dla gospodarki, opieki zdrowotnej, technologii i inwestycji. Czy globalizm ma przysz?o??? Czy zrównowa?one inwestowanie przetrwa? Na ostatnim BlackRock Future Forum stawiamy te i inne pytania ekspertom w dziedzinie przemys?u i inwestycji z BlackRock i nie tylko.
Przeczytaj wi?cej Przeczytaj wi?cej
Pomagamy naszym klientom inwestowa? w sposób zrównowa?ony

Pomagamy naszym klientom inwestowa? w sposób zrównowa?ony

W styczniu zobowi?zali?my si? pomóc naszym klientom osi?gn?? ich cele inwestycyjne w zakresie zrównowa?onego rozwoju.
Przeczytaj wi?cej Przeczytaj wi?cej
Znajd? fundusz
albo
Nasza odpowied? na COVID-19
W czasach kryzysu nasza wiara w nasz cel - pomaganie wi?kszej liczbie osób w korzystaniu z dobrobytu finansowego - jest silniejsza ni? kiedykolwiek. BlackRock podj?? kroki w celu dalszego dostarczania klientom, utrzymywania kontaktu z akcjonariuszami, wspierania dobrobytu pracowników i udzielania pomocy spo?eczno?ciom, w których dzia?amy.
Wi?cej (po angielsku) Wi?cej (po angielsku)
Nasza odpowied? na COVID-19
BlackRock
Dostarczanie najlepszych rozwi?zań inwestycyjnych dla klientów na ca?ym ?wiecie. Nasza oferta funduszy oferuje szerokie spektrum mo?liwo?ci inwestycyjnych.
 BlackRock

Poznaj nasz? szerok? ofert? mo?liwo?ci inwestycyjnych

prices
CENY
Nasze Centrum Funduszy zapewnia szybki i ?atwy dost?p do codziennych cen funduszy oraz miesi?cznych informacji na ich temat.
products
NASZE PRODUKTY
BlackRock Global Funds (BGF) jest wiod?c? grup? funduszy BlackRock, oferuj?c? klientom wybór ponad 50 produktów o ró?nej charakterystyce.
 JAK INWESTOWA? W BGF?
JAK INWESTOWA? W BGF?
Ka?dy z naszych potencjalnych klientów mo?e dokona? dowolnego wyboru dystrybutora funduszy BlackRock. Zobacz pe?n? list? naszych dystrybutorów.